+48 660 270 777

+48 660 270 711 kkierecka@gmail.com

 

PRYWATNOŚĆ

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ LUB BĘDĄ PRZETWARZANE

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DP DESIGN Katarzyna Kierecka – ustalając cele i sposoby przetwarzania danych osobowych względem osób.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych jest DP DESIGN Katarzyna Kierecka. Zasadnicza treść uzgodnień zostanie udostępniona na wniosek osoby, której dane są lub będą przetwarzane. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo wykonywać przysługujące Im prawa wobec wyżej wskazanego podmiotu, który przetwarza ich dane osobowe.
 3. Adres siedziby oraz adres korespondencyjny firmy to: ul. Posmykiewicza 98, 76 – 200 Słupsk.
 4. Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować bezpośrednio do DP DESIGN Katarzyna Kierecka
 5. Zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Adres e-mail: DP DESIGN Katarzyna Kierecka kkierecka@gmail.com

Adres pocztowy: DP DESIGN Katarzyna Kierecka ul. Posmykiewicza 98, 76 – 200 Słupsk

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne: dla wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub z uwagi na uzasadniony interes ADO lub dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO odbiorcą Państwa danych osobowych będzie ADO . Odbiorcą danych osobowych mogą być ponadto podmioty, z którymi ADO współpracuje w celu realizacji zadań, do których się zobowiązali lub których podjęcie jest konieczne z uwagi na interes jednej ze stron.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody danej osoby, dane osobowe mogą być przekazywane na rzecz podmiotów, z którymi ADO współpracuje w związku
  z realizacją poszczególnych celów, na podstawie których dochodzi do przetwarzania.
 3. Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową, i marketingową, dopasowaniu treści wyświetlanych komunikatów, reklam, ofert i śledzenia aktywności użytkownika w sieci internetowej. ADO informuje swoich użytkowników o chęci rozpoczęcia profilowania. Rozpoczęcie profilowania następuje od momentu wyrażenia zgody przez użytkownika.
 4. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  a) Cel: wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwia jej zawarcie;
  b) Cel: prawnie uzasadniony interes ADO. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, prowadzenie marketingu bezpośredniego, udział w badaniach opiniotwórczych. Podanie danych osobowych przez osobę fizyczną nie jest konieczne, ponieważ ADO jest już w posiadaniu tych danych;
  przez ADO.
  d) Cel: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na ADO wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie obowiązków księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 5. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda (patrz pkt. 10 ppkt. c) niniejszej informacji), mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dla przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Okres czasu, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane, jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone, tj.
  a) W przypadku osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.
 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakie informacje o Użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.dpdesign.slupsk.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać?

Witryna internetowa www.dpdesign.slupsk.p wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W pojedynczych przypadkach zbieramy informacje o Użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. zapytań przesyłanych przez dostępny na stronie formularz).

Żadne z powyższych informacji nie będą jednak przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel w którym dane te zostały zgromadzone.

W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych realizowanych na stroniewww.dpdesign.slupsk.pl?

Stronawww.dpdesign.slupsk.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informacje. Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Informacje, które pochodzą z formularza, są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie i udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownicy strony internetowej mają również możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od DP  DESIGN Katarzyna Kierecka informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Dane kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane także do nawiązania z Nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Witryna internetowawww.dpdesign.slupsk.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających www.dpdesign.slupsk.pl takie jak adresy poczty elektronicznej, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Profilowanie

Profilowanie oznacza, podejmowanie zautomatyzowanych decyzji (bez udziału czynnika ludzkiego), które mogą wywołać skutki prawne lub, które mogą w inny sposób wpłynąć na sytuację osób, których dane dotyczą. Dane osobowe użytkowników mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową, i marketingową, dopasowaniu treści wyświetlanych komunikatów, reklam, ofert i śledzenia aktywności użytkownika w sieci internetowej. ADO informuje swoich użytkowników o chęci rozpoczęcia profilowania. Rozpoczęcie profilowania następuje od momentu wyrażenia zgody przez użytkownika.

Zabezpieczenia 
Witryna internetowa www.dpdesign.slupsk.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające za zadanie ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją danych pozostających pod naszą kontrolą. Zobowiązuję się chronić wszelkie informacje ujawnione mi przez Użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawo dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w posiadaniu osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych posiada tylko ograniczona liczba uprawnionych osób, na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Kontakt 
Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, mają możliwość wysyłania wiadomości pod adres e-mail ADO: kkierecka@gmail.com

 

DP DESIGN Katarzyna Kierecka

 

DP DESIGN | Katarzyna Kierecka | Słupsk